top of page

MEDLEM I PIER2 HAVEN

MEDLEMSSKAB I PIER2 HAVEN

Der er pt. ikke flere ledige haver

Hvis du vil være medlem kan du kontakte os på pier2haven@gmail.com

Som medlem i foreningen PIER2 Haven bliver du en del af havefællesskabet på Pier 2 på Aarhus Havn. Medlemsskab koster 350 kr. om året, hvor du får din egen have at dyrke. Du kan enten dyrke haven selv eller sammen med andre - fx som institution, forening, familie eller i fællesskab med venner.

 

Som medlem har du dit eget havelod og du kan bruge fællesarealer- og bede og har adgang til fælles redskaber, vand mm. PIER2 Haven er en forening, der bygger på og består af medlemmernes indsats og engagement. Derfor griber vi alle skovlen og picnickurven og giver en hånd med til sociale aktiviteter og arbejdsdage.

Det er også muligt at tegne et støttemedlemsskab til 50 kr. pr. kalenderår og være med til at støtte foreningens eksistens og aktiviteter.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i foreningen og vores grønne fællesskab.

ORDENSREGLER I PIER2 HAVEN

1. GENERELLE BESTEMMELSER

1.1. Området er af Århus Kommune udlagt til nyttehaver.

1.2. Alle medlemmer (havelodslejere) samt deres gæster skal efterleve dette ordensreglement. Man har endvidere pligt til at sikre, at ens besøgende gæster ikke er til ulempe for andre.

1.3 Alle havelejere skal vise hensyn. Derfor: Undlad unødig støjende adfærd og høj musik. Sørg for at dine gæster overholder ordensreglerne. Ryd op efter dig selv, og undlad at opbevare affald og byggematerialer i og omkring haveloddet.

 

1.4 Hunde må ikke gå løse på området og efterladenskaber skal fjernes omgående.

 

1.5 Overnatning på området, såvel i huse, telte, campingvogne o.l., er ikke tilladt.

 

1.6 Oplagring af enhver art der ikke umiddelbart skal bruges til nyttehaver, må ikke finde sted uden bestyrelsens samtykke.

 

2. HAVELODDERNES ANVENDELSE

2.1. Hvert lod må kun anvendes som nyttehave (fritidshave), og fremleje må ikke finde sted. Ved fraflytning efterlades haveloddet med de urter og planter, som medlemmet ønsker at give videre, medmindre andet er aftalt med den næste lejer.

 

2.2. Havelodderne skal ren- og vedligeholdes. Såfremt en have er udyrket eller ikke er i en tilbørlig stand, vil lejeren modtage et påbud fra bestyrelsen om at bringe haven i stand indenfor en frist af 14 dage. Efterkommes påbuddet ikke, vil lejemålet blive opsagt med 14 dages varsel. Opsagte medlemmer har ingen krav på tilbagebetaling af leje.

 

2.3. Haveloddene må ikke bygges højere end 1,2 m. inklusiv afgrødernes højde.

 

2.4. Havens planter skal sikres mod smitsomme sygdomme og skadedyr. Ved angreb er det medlemmets pligt at bekæmpe påviselige angreb med lovlige og, så vidt muligt, økologiske og naturlige midler.

 

2.5. Haveaffald af formuldende karakter kan henlægges i komposten på pladsen. Større affald skal fjernes af den pågældende havelodslejer.

 

3. VANDINGSREGLER

3.1. Tænd og sluk altid både for hanen og på det blå håndtag, ellers drypper den.

 

3.2. Når der vandes med slange, skal vandingen være under konstant overvågning. Tøm slangen helt og rul den tilbage på holderen efter brug.

 

3.3. Der opfordres til at vande fællesbede og andre tørre haver.

 

3.4. Man har pligt til selv at være opmærksom på eventuelle restriktioner iværksat af Århus Vand eller Århus Kommune. Spar altid på vandet og sørg for, at børn ikke leger med det, da det er en stor udgiftspost.

 

3.5. Det er ikke tilladt at koble stikledninger, haner eller andre installationer til haveforeningens vandledningsnet.

 

4. ANSVAR

4.1. Ophold, færden og indsats i haveforeningen er på eget ansvar og egne forsikringsbetingelser. Såvel kommunen som bestyrelsen påtager sig således intet ansvar for skader pådraget i haveforeningen. Dette gør sig ligeledes gældende i forbindelse med eventuelt tyveri eller vandalisme fra og i haverne.

 

Udarbejdet af bestyrelsen april 2020 (PIER2 Haven)

bottom of page