top of page

PIER2 HAVENS VEDTÆGTER

LÆS PIER2 HAVENS VEDTÆGTER

FORMÅL OG OPBYGNING

§1 Foreningens navn er Pier2 Haven – et mangfoldigt havefællesskab på Aarhus Havn.

§2 Foreningens formål er at gøre det muligt for medlemmerne at dyrke nyttehaver på en del af havnefronten, at skabe øget aktivitet på Pier 2 og at udgøre en social platform for medlemmerne. Foreningen skal være en organisatorisk ramme for en borgerdreven tilstræbt økologisk og giftfri by- og havnehave på Pier 2.

§3 Foreningen er organisatorisk opbygget med en bestyrelse, hvoraf én er formand eller tovholder, som forestår samarbejdet med Aarhus Kommune, samt øvrige interessenter.

§4 Kontingentet er 350 kr. pr. havelod og 50 kr. for et støttemedlem for sæsonen 2020. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen hvert år.

§5 Alle borgere i Aarhus Kommune kan få et havelod. Støttemedlemmer behøver ikke bo i Aarhus Kommune. Der er mulighed for, at flere personer kan være sammen om ét medlemskab (forening, virksomhed, institutioner, familie eller venner). Dog skal der altid registreres en primær bruger pr. havelod. Ved generalforsamlingen og fællesmøder har hvert havelod 1 stemme. Der etableres venteliste i det omfang, det er nødvendigt. Støttemedlemmer bliver prioriteret ved overdragelse af ledige havelodder.

§6 Et medlemskab betragtes som opsagt og medlemmet udmeldt, når der ikke er betalt kontingent for det pågældende medlemskab, senest 14 dage efter, at der er rykket for det.

§7 Medlemmerne forpligter sig til at overholde retningslinjer i brugeraftalen og de til enhver tid gældende haveregler. Ved overtrædelse af retningslinjer/regler, kan bestyrelsen vælge at opsige et medlemsskab.

TILDELING AF JORDLODDER

§8 Retten til et havelod tildeles efter først-til-mølle-princippet i forbindelse med den stiftende generalforsamling. Hvis der opnås mulighed for at benytte Pier 2 efterfølgende år, har de etablerede brugere ret til at benytte samme lod året efter, såfremt det ønskes.

BESTYRELSE OG GENERALFORSAMLING

§9 Bestyrelsen består af 5 personer og vælges på den årlige generalforsamling. I bestyrelsen indgår en formand, en næstformand, en ventelisteadministrator, en kasserer og en kommunikationsansvarlig. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 1-årig periode med mulighed for genvalg. Der kan hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne opfordres til at deltage ved bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret. Kun én bruger fra hvert lod, kan vælges til bestyrelsen ad gangen, eller som suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen. Bestyrelsen kan nedsætte ad-hoc udvalg såfremt, der er brug for det.

§10 Formanden og kassereren tegner foreningen udadtil.
Stk. 1. Gradueret tegningsret: Kassereren tegner foreningen for beløb op til 5.000 kr.

§11 Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af februar, hvor bestyrelsen fremlægger årsberetning og regnskab. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel pr. e-mail, hvor der vedlægges dagsorden. Forslag skal indsendes til bestyrelsen senest 8 dage før mødet.

§12 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne med havelodder.

§13 Vedtægtsændringer kan foretages på generalforsamlingen af et flertal på 2/3 blandt de fremmødte, der er stemmeberettigede. Der skal dog altid arbejdes mod enighed.

§14 Opløsning af foreningen kan ske på generalforsamlingen af et flertal på 2/3 blandt de fremmødte, der er stemmeberettigede. Der skal dog altid arbejdes mod enighed.

§15 Et nedsat udvalg udarbejder et udkast til haveregler, som vedtages på et fællesmøde. Havereglerne vedtages ved et flertal af de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer. Havereglerne kan ændres på et fællesmøde ved et simpelt flertal blandt de stemmeberettigede fremmødte medlemmer.

LÆS OGSÅ HAVENS ORDENSREGLER HER

bottom of page